Equity MRK
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1004.07   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  153.3   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  169.46   Aditya Birla SL Low Duration Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  523.463   Aditya Birla SL Flexi Cap Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1066.18   Aditya Birla SL Flexi Cap Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  127.2   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  51.1409   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-W) as on [Friday, June 01, 2018] :  10.011   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  87.7518   Aditya Birla SL Monthly Income (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  66.8072   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.5461   Aditya Birla SL Digital India Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  119.37   Aditya Birla SL Digital India Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  41.05   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  539.9544   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  108.023   Aditya Birla SL Tax Plan (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  98.91   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  64.4445   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.4418   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  48.7047   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  11.612   Aditya Birla SL Income Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  99.6767   Aditya Birla SL Income Fund (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.4977   Aditya Birla SL India Opport Fund - (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  163.49   Aditya Birla SL India Opport Fund - (D) as on [Friday, June 01, 2018] :  30.44   Aditya Birla SL MNC Fund - (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  179.49   Aditya Birla SL MNC Fund - (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  980.43   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.2686   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  122.96   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  23.16   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  70.66   Aditya Birla SL Low Duration Fund (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  101.0692   Aditya Birla SL MIP (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  45.2074   Aditya Birla SL MIP (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  11.7159   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  610.86   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  414.9471   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4026   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Ret(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  433.8738   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  310.18   Aditya Birla SL Midcap Fund - (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  422.3   Aditya Birla SL Midcap Fund - (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  40.69   Aditya Birla SL Index Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  155.5405   Aditya Birla SL Index Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  15.8948   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  32.02   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  241.07   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  18.58   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  367.0289   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-W) as on [Thursday, April 30, 2020] :  99.9054   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  428.8133   Aditya Birla SL Short Term Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  37.2889   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  554.1049   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  163.694   Aditya Birla SL Short Term Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  17.2685   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  355.7601   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Retail (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  391.8311   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  103.7908   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.4387   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.56   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  33.68   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (Bonus) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.66   Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  332.733   Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.195   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  108.1066   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  33.4962   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.9373   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  48.0783   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  15.2057   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Payment) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  48.0783   Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.2608   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  35.2156   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.3569   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.015   Aditya Birla SL India GenNext Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  29.96   Aditya Birla SL India GenNext Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  123.61   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  83.2414   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  19.6894   Aditya Birla SL Money Manager Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  288.6566   Aditya Birla SL Money Manager Fund (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.02   Aditya Birla SL Money Manager Fund (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.1202   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  47.15   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  18.05   Aditya Birla SL Asset Allocator FoF (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  41.5472   Aditya Birla SL Asset Allocator FoF (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  38.2597   Aditya Birla SL Tax Plan (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  49.58   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  29.8011   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  18.6893   Aditya Birla SL Small Cap Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  53.0005   Aditya Birla SL Small Cap Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  30.2735   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Retail (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.9259   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.7138   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.6691   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.7136   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Ret(IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  112.8964   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  26.6897   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.0472   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(G) as on [Tuesday, February 23, 2016] :  16.0174   Aditya Birla SL Interval Income-Qt-Sr.I-Inst(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.0472   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  30.5752   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  18.4065   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  26.4272   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  18.2012   Aditya Birla SL G E Equity Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  23.8327   Aditya Birla SL G E Equity Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  23.8478   Aditya Birla SL Special Situations Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  25.707   Aditya Birla SL Special Situations Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  17.7727   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3453   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (D) as on [Thursday, December 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL Pure Value Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  68.9802   Aditya Birla SL Pure Value Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  29.7246   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  40.6   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund - (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  289.0321   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund - (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  162.6382   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund - (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  110.0962   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.5254   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  20.6823   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  20.6852   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  30.7017   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  17.6905   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund - (IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  112.5722   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Ret(IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  112.4289   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.3903   Aditya Birla SL Income Fund (Displine Advant Plan) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  25.1481   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (DAP) as on [Wednesday, May 30, 2018] :  20.4609   Aditya Birla SL Floating Rate Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  270.9109   Aditya Birla SL Floating Rate Fund (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.9259   Aditya Birla SL Medium Term Plan (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  24.7039   Aditya Birla SL Medium Term Plan (IDCW-H) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.6167   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund(Displine Advat) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  24.3565   Aditya Birla SL Medium Term Plan (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.8439   Aditya Birla SL Medium Term Plan (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.397   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Inst (G) as on [Thursday, April 04, 2019] :  22.1442   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund(DiscAdvat) as on [Thursday, June 21, 2018] :  206.0699   Aditya Birla SL Savings Fund (Discpln Advt Plan) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  247.7793   Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  224.0619   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  21.1499   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.0795   Aditya Birla SL Short Term Fund (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.6796   Aditya Birla SL India Reforms Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  19.68   Aditya Birla SL India Reforms Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  13.92   Aditya Birla SL Low Duration Fund(IDCW-D)(Reinvest as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.4392   Aditya Birla SL Floating Rate Fund (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.5223   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  23.2747   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  21.1756   Aditya Birla SL FP FoF - Moderate (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  26.8243   Aditya Birla SL FP FoF - Moderate (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  24.0595   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  31.8286   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  29.1341   Aditya Birla SL Gold ETF as on [Tuesday, July 27, 2021] :  4365.1521   Aditya Birla SL Nifty ETF as on [Tuesday, July 27, 2021] :  174.2701   Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  139.2242   Aditya Birla SL Gold Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  14.6363   Aditya Birla SL Gold Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  14.6353   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  31.0256   Aditya Birla SL Asset Allocator FoF-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  21.0433   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  76.52   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  33.8629   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  24.3334   Aditya Birla SL FP FoF - Moderate - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  28.0452   Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  21.2058   Aditya Birla SL G E Equity Fund - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  24.7709   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  74.58   Aditya Birla SL Active Debt Multi-MgrFoF-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  19.4276   Aditya Birla SL Asset Allocator FoF-Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  20.0516   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  25.12   Aditya Birla SL FP FoF-Aggressive-Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  31.0121   Aditya Birla SL FP FoF-Conservative-Direct(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  16.5218   Aditya Birla SL FP FoF - Moderate - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  25.4293   Aditya Birla SL Global Emerging OpptFund-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  18.7557   Aditya Birla SL G E Equity Fund - Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  24.7924   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (Bonus) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  74.42   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  34.5   Aditya Birla SL Equity Hybrid 95 Fund-Direct(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  253.87   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1090.07   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  182.83   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  657.38   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir(IDCW-D)(Rei) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.5183   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  561.7282   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  101.1307   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.195   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  335.1086   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.2621   Aditya Birla SL CEF-Global Agri Plan-Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  18.3187   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  31.733   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund-Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  32.7   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  256.84   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  36.9106   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.5657   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.4018   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  22.1788   Aditya Birla SL Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  173.83   Aditya Birla SL Flexi Cap Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1152.88   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.2905   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  276.0061   Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.9624   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.02   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  290.9867   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.1214   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund-Direct(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  74.45   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  333.74   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.8865   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  67.5005   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir(Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  9.9102   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  49.117   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  15.0024   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  15.0008   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  105.6772   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  14.2443   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  16.2462   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  157.1358   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  36.34   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  135.19   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (D) as on [Friday, June 01, 2018] :  42.12   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  169.48   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.49   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.46   Aditya Birla SL Infrastructure Fund-Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  27.32   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  50.27   Aditya Birla SL Inter Equity-Plan A-Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  32.1065   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  32.0876   Aditya Birla SL Inter Equity-Plan B-Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  21.0552   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  27.5597   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.6324   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  26.1212   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (IDCW-H) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.9441   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.5803   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  67.09   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  454.52   Aditya Birla SL MIP - Direct (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.159   Aditya Birla SL MIP - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  46.7502   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.7607   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  34.4463   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Payment) as on [Friday, June 01, 2018] :  34.4463   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  23.9354   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  51.8012   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Payment) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  51.8012   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  359.46   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1059.92   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  69.4224   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.0941   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  128.24   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  74.9893   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (IDCW-D) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.538   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  433.2422   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (IDCW-W) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  100.7216   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  88.6441   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5076   Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  16.6405   Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  39.2969   Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.0311   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  55.9607   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  57.7647   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  23.8078   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  26.5916   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  176.4   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  53.59   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  302.93   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  43.92   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  44.6449   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  90.2967   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Dir(IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  115.1792   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  142.7747   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Dir(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  295.9788   Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Dir(IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  112.5319   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G) as on [Friday, June 01, 2018] :  52.6749   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-W) as on [Friday, June 01, 2018] :  10.5209   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.7624   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  52.68   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  52.3833   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (D) as on [Monday, May 27, 2019] :  10   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  26.7477   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3904   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3979   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (D) as on [Monday, November 13, 2017] :  10   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  181.9371   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3452   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (D) as on [Tuesday, June 30, 2015] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (G) as on [Thursday, August 23, 2018] :  14.73   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (Div-Q) as on [Monday, August 14, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (D) as on [Thursday, August 23, 2018] :  10.004   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (G) as on [Thursday, August 23, 2018] :  14.7699   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (Div-Q) as on [Tuesday, August 05, 2014] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (D) as on [Thursday, August 23, 2018] :  10.0039   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.2328   Aditya Birla SL FTP - Series HL (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0562   Birla Sun Life FTP - Series HL (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0861   Birla Sun Life FTP - Series HL - Direct (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (G) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  14.8195   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (Div-Q) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  10.0017   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (D) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  10.0017   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X - Dir (G) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  14.8427   Aditya Birla SL FTP - Series HS (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.067   Aditya Birla SL FTP - Series HS (Div-Q) as on [Thursday, September 07, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS (D) as on [Tuesday, September 06, 2016] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.1198   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (Div-Q) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (D) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5462   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.7166   Aditya Birla SL FTP - Series IY (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.1507   Aditya Birla SL FTP - Series IY (Div-Q) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY (D) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.2999   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 09, 2015] :  10   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  36.65   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  18.66   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  39.57   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-D(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  24.29   Aditya Birla SL FTP - Series JA (G) as on [Monday, November 28, 2016] :  12.8115   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (G) as on [Wednesday, November 29, 2017] :  15.4334   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (D) as on [Thursday, November 27, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.9925   Aditya Birla SL FTP - Series JX (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  14.0931   Aditya Birla SL FTP - Series KE (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9612   Aditya Birla SL FTP - Series KE (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0619   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9121   Aditya Birla SL FTP - Series KH (Div-Q) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0389   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  13.8974   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (Div-Q) as on [Wednesday, April 08, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (D) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ - Direct (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  14.0138   Aditya Birla SL FTP - Series KO (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.8961   Aditya Birla SL FTP - Series KO (Div-Q) as on [Monday, April 13, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO (D) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.9927   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (Div-Q) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  13.8721   Aditya Birla SL FTP - Series KP (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  14.0054   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.7839   Aditya Birla SL FTP - Series KW (Div-Q) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8643   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8022   Aditya Birla SL FTP - Series KX (Div-Q) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (D) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8432   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Birla Sun Life CPO Fund - Series 21 (G) as on [Thursday, June 15, 2017] :  12.2309   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (D) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  8.59   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(G) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  14.86   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(D) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  8.68   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (G) as on [Wednesday, April 03, 2019] :  14.48   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (G) as on [Wednesday, August 07, 2019] :  13.51   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (D) as on [Wednesday, August 07, 2019] :  7.73   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(D) as on [Wednesday, August 07, 2019] :  7.83   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(G) as on [Wednesday, August 07, 2019] :  13.84   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 (G) as on [Monday, August 19, 2019] :  13.2546   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 - Direct (G) as on [Monday, August 19, 2019] :  13.9224   Aditya Birla SL FTP - Series LU (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.8517   Aditya Birla SL FTP - Series LU (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.9285   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.899   Aditya Birla SL FTP - Series LV (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (D) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.9269   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.0297   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 - Direct (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.5492   Aditya Birla SL FTP - Series LX (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9063   Aditya Birla SL FTP - Series LX (Div-Q) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LX (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9043   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9407   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9396   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.33   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.72   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8519   Aditya Birla SL FTP - Series MA (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8862   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.6488   Aditya Birla SL FTP - Series MD (Div-Q) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.7682   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.1682   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 - Direct (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.7195   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  16.84   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.19   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  18.07   Aditya Birla SL Equity Savings Fund-Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  15.04   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.04   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.42   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.989   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.32   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.8   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.3334   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.7423   Aditya Birla SL Income Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.414   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.0078   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  19.4   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  14.19   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  20.56   Aditya Birla SL Manufacturing EquityFund-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  14.95   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6803   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.38   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.94   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.5815   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.8034   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  15.693   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (Bonus) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  15.7121   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.9952   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  16.6182   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (Bonus) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  16.6171   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.6575   Aditya Birla SL FTP - Series MK (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7266   Aditya Birla SL FTP - Series MK (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK (D) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7609   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (G) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  12.5   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (D) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(G) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  13.19   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(D) as on [Tuesday, October 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MP (G) as on [Monday, July 09, 2018] :  12.6234   Aditya Birla SL FTP - Series MP (Div-Q) as on [Monday, July 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (G) as on [Monday, July 09, 2018] :  12.8021   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (D) as on [Monday, July 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR (G) as on [Monday, July 30, 2018] :  12.7863   Aditya Birla SL FTP - Series MR (Div-Q) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR (D) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (G) as on [Monday, July 30, 2018] :  12.8264   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (D) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (G) as on [Monday, August 13, 2018] :  12.8681   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (Div-Q) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (D) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (G) as on [Monday, August 13, 2018] :  12.9084   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (D) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU (G) as on [Monday, August 06, 2018] :  12.5964   Aditya Birla SL FTP - Series MU (Div-Q) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU (D) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (G) as on [Monday, August 06, 2018] :  12.7223   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (D) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (G) as on [Friday, October 19, 2018] :  13.31   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (D) as on [Friday, October 19, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Friday, October 19, 2018] :  13.79   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Friday, October 19, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MX (G) as on [Monday, October 29, 2018] :  12.7242   Aditya Birla SL FTP - Series MX (Div-Q) as on [Monday, October 29, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MX (D) as on [Friday, October 26, 2018] :  12.7185   Aditya Birla SL FTP - Series MX - Direct (G) as on [Monday, October 29, 2018] :  12.7636   Aditya Birla SL FTP - Series MY (G) as on [Thursday, October 25, 2018] :  12.5923   Aditya Birla SL FTP - Series MY (Div-Q) as on [Thursday, October 25, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MY (D) as on [Thursday, October 25, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (G) as on [Thursday, October 25, 2018] :  12.6305   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, October 25, 2018] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 (G) as on [Tuesday, June 11, 2019] :  12.2318   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 - Direct (G) as on [Tuesday, June 11, 2019] :  12.7718   Aditya Birla SL FTP - Series NB (G) as on [Wednesday, December 19, 2018] :  12.6121   Aditya Birla SL FTP - Series NB (D) as on [Wednesday, December 19, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NB - Direct (G) as on [Wednesday, December 19, 2018] :  12.6503   Aditya Birla SL FTP - Series ND (G) as on [Thursday, January 10, 2019] :  12.6293   Aditya Birla SL FTP - Series ND (Div-Q) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series ND (D) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (G) as on [Thursday, January 10, 2019] :  12.6674   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (Div-Q) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (D) as on [Thursday, January 10, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NE (G) as on [Thursday, January 17, 2019] :  12.6173   Aditya Birla SL FTP - Series NE (Div-Q) as on [Thursday, January 17, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NE (D) as on [Thursday, January 17, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (G) as on [Thursday, January 17, 2019] :  12.6569   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (D) as on [Thursday, January 17, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NG (G) as on [Thursday, April 11, 2019] :  12.8287   Aditya Birla SL FTP - Series NG (D) as on [Thursday, April 11, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (G) as on [Thursday, April 11, 2019] :  12.8692   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 11, 2019] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (G) as on [Monday, August 26, 2019] :  10.26   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (D) as on [Monday, August 26, 2019] :  8.27   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(G) as on [Monday, August 26, 2019] :  10.56   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(D) as on [Monday, August 26, 2019] :  8.51   Aditya Birla SL FTP - Series NH (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8142   Aditya Birla SL FTP - Series NH (Div-Q) as on [Thursday, April 18, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NH (D) as on [Tuesday, April 16, 2019] :  12.8037   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8556   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 18, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NI (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8239   Aditya Birla SL FTP - Series NI (D) as on [Tuesday, April 16, 2019] :  12.814   Aditya Birla SL FTP - Series NI - Direct (G) as on [Thursday, April 18, 2019] :  12.8647   Aditya Birla SL FTP - Series NK (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.9022   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.9469   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (D) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NL (G) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  12.7358   Aditya Birla SL FTP - Series NL (Div-Q) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NL (D) as on [Friday, April 26, 2019] :  12.7278   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (G) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  12.779   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 30, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (D) as on [Friday, April 26, 2019] :  12.7708   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 (G) as on [Monday, April 22, 2019] :  11.9002   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 - Direct (G) as on [Monday, April 22, 2019] :  12.298   Aditya Birla SL FTP - Series NP (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.6189   Aditya Birla SL FTP - Series NP (Div-Q) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NP (D) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (G) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  12.661   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (D) as on [Tuesday, May 28, 2019] :  10   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 (G) as on [Monday, July 29, 2019] :  11.7147   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 (D) as on [Monday, July 29, 2019] :  10   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 - Direct (G) as on [Monday, July 29, 2019] :  12.1577   Aditya Birla SL DAF - Sr.1 - Direct (D) as on [Monday, July 29, 2019] :  10   Aditya Birla SL Sensex ETF as on [Tuesday, July 27, 2021] :  500.5155   Aditya Birla SL FTP - Series NR (G) as on [Tuesday, August 13, 2019] :  12.3843   Aditya Birla SL FTP - Series NR (Div-Q) as on [Tuesday, August 13, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NR (D) as on [Tuesday, August 13, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (G) as on [Tuesday, August 13, 2019] :  12.4272   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, August 13, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (D) as on [Tuesday, August 13, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NT (G) as on [Monday, August 26, 2019] :  12.3611   Aditya Birla SL FTP - Series NT (Div-Q) as on [Monday, August 26, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NT (D) as on [Monday, August 26, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (G) as on [Monday, August 26, 2019] :  12.4146   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 26, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (D) as on [Monday, August 26, 2019] :  10   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (G) as on [Wednesday, March 11, 2020] :  10.68   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (D) as on [Wednesday, March 11, 2020] :  9.11   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (G) as on [Wednesday, March 11, 2020] :  11.07   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (D) as on [Wednesday, March 11, 2020] :  9.4   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (G) as on [Tuesday, May 26, 2020] :  8.8   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (D) as on [Tuesday, May 26, 2020] :  7.92   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (G) as on [Tuesday, May 26, 2020] :  9.15   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (D) as on [Tuesday, May 26, 2020] :  8.24   Aditya Birla SL FTP - Series OD (G) as on [Tuesday, April 07, 2020] :  12.3347   Aditya Birla SL FTP - Series OD (D) as on [Tuesday, April 07, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (G) as on [Tuesday, April 07, 2020] :  12.4107   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OE (G) as on [Monday, April 20, 2020] :  12.405   Aditya Birla SL FTP - Series OE - Direct (G) as on [Monday, April 20, 2020] :  12.4558   Aditya Birla SL FTP - Series OF (G) as on [Thursday, April 30, 2020] :  12.1336   Aditya Birla SL FTP - Series OF (Div-Q) as on [Thursday, April 30, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OF (D) as on [Thursday, April 30, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (G) as on [Thursday, April 30, 2020] :  12.2854   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 30, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (D) as on [Wednesday, April 29, 2020] :  12.5428   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (G) as on [Wednesday, September 09, 2020] :  10.6   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (D) as on [Wednesday, September 09, 2020] :  9.73   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Wednesday, September 09, 2020] :  11.13   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Wednesday, September 09, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OG (G) as on [Monday, April 20, 2020] :  12.3797   Aditya Birla SL FTP - Series OG (Div-Q) as on [Monday, April 20, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OG (D) as on [Monday, April 20, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (G) as on [Monday, April 20, 2020] :  12.4298   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (D) as on [Monday, April 20, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OH (G) as on [Friday, April 03, 2020] :  12.3989   Aditya Birla SL FTP - Series OH (Div-Q) as on [Friday, April 03, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OH (D) as on [Friday, April 03, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (G) as on [Friday, April 03, 2020] :  12.4479   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (Div-Q) as on [Friday, April 03, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (D) as on [Friday, April 03, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OI (G) as on [Thursday, April 09, 2020] :  12.4015   Aditya Birla SL FTP - Series OI (Div-Q) as on [Thursday, April 09, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OI (D) as on [Thursday, April 09, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (G) as on [Thursday, April 09, 2020] :  12.45   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (D) as on [Thursday, April 09, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (G) as on [Friday, May 08, 2020] :  12.0463   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (Div-Q) as on [Friday, May 08, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (D) as on [Friday, May 08, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (G) as on [Friday, May 08, 2020] :  12.1718   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (Div-Q) as on [Friday, May 08, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (D) as on [Friday, May 08, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OK (G) as on [Thursday, April 30, 2020] :  12.38   Aditya Birla SL FTP - Series OK (Div-Q) as on [Thursday, April 30, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OK (D) as on [Thursday, April 30, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (G) as on [Thursday, April 30, 2020] :  12.4613   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 30, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (D) as on [Thursday, April 30, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OL (G) as on [Tuesday, May 19, 2020] :  12.3773   Aditya Birla SL FTP - Series OL - Direct (G) as on [Tuesday, May 19, 2020] :  12.4463   Aditya Birla SL FTP - Series OM (G) as on [Tuesday, May 26, 2020] :  12.3671   Aditya Birla SL FTP - Series OM (Div-Q) as on [Tuesday, May 26, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OM (D) as on [Tuesday, May 26, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (G) as on [Tuesday, May 26, 2020] :  12.4006   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, May 26, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (D) as on [Tuesday, May 26, 2020] :  10   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (G) as on [Wednesday, January 06, 2021] :  11.21   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (D) as on [Wednesday, January 06, 2021] :  10   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Wednesday, January 06, 2021] :  11.65   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Wednesday, January 06, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OT (G) as on [Monday, August 17, 2020] :  12.1682   Aditya Birla SL FTP - Series OT (Div-Q) as on [Monday, August 17, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OT (D) as on [Monday, August 17, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (G) as on [Monday, August 17, 2020] :  12.2406   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 17, 2020] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (D) as on [Monday, August 17, 2020] :  10   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (G) as on [Monday, April 05, 2021] :  12.1   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (D) as on [Monday, April 05, 2021] :  10   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Monday, April 05, 2021] :  12.62   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Monday, April 05, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OW (G) as on [Wednesday, May 05, 2021] :  10.0906   Aditya Birla SL FTP - Series OW (Div-Q) as on [Wednesday, May 05, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OW (D) as on [Wednesday, May 05, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (G) as on [Wednesday, May 05, 2021] :  10.1659   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, May 05, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (D) as on [Wednesday, May 05, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OX (G) as on [Thursday, April 29, 2021] :  12.6026   Aditya Birla SL FTP - Series OX (Div-Q) as on [Thursday, April 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OX (D) as on [Thursday, April 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (G) as on [Thursday, April 29, 2021] :  12.6631   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (D) as on [Thursday, April 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OY (G) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  12.6529   Aditya Birla SL FTP - Series OY (Div-Q) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OY (D) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (G) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  12.7263   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (D) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (G) as on [Monday, April 05, 2021] :  12.5604   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (Div-Q) as on [Monday, April 05, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (D) as on [Wednesday, March 31, 2021] :  12.5628   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (G) as on [Monday, April 05, 2021] :  12.6331   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (Div-Q) as on [Monday, April 05, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (D) as on [Wednesday, March 31, 2021] :  12.6304   Aditya Birla SL FTP - Series PA (G) as on [Tuesday, April 06, 2021] :  12.5725   Aditya Birla SL FTP - Series PA (Div-Q) as on [Tuesday, April 06, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PA (D) as on [Monday, April 05, 2021] :  12.5657   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (G) as on [Tuesday, April 06, 2021] :  12.6426   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 06, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (D) as on [Monday, April 05, 2021] :  12.6416   Aditya Birla SL FTP - Series PB (G) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  12.5907   Aditya Birla SL FTP - Series PB (Div-Q) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PB (D) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (G) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  12.6581   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (D) as on [Wednesday, April 28, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PC (Div-Q) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PC (G) as on [Monday, April 19, 2021] :  12.603   Aditya Birla SL FTP - Series PC (D) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (G) as on [Monday, April 19, 2021] :  12.6709   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (Div-Q) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (D) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PD (G) as on [Thursday, April 29, 2021] :  12.5986   Aditya Birla SL FTP - Series PD (Div-Q) as on [Thursday, April 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PD (D) as on [Thursday, April 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (G) as on [Thursday, April 29, 2021] :  12.6605   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (D) as on [Thursday, April 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PE (G) as on [Friday, April 23, 2021] :  12.5537   Aditya Birla SL FTP - Series PE (Div-Q) as on [Friday, April 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PE (D) as on [Friday, April 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (G) as on [Friday, April 23, 2021] :  12.6184   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (Div-Q) as on [Friday, April 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.37   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.37   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7   Aditya Birla SL Resurgent IndiaFund-Sr.6-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7   Aditya Birla SL FTP - Series PF (G) as on [Monday, April 19, 2021] :  12.549   Aditya Birla SL FTP - Series PF (Div-Q) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PF (D) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (G) as on [Monday, April 19, 2021] :  12.6169   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (Div-Q) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PG (G) as on [Thursday, April 22, 2021] :  12.5814   Aditya Birla SL FTP - Series PG (Div-Q) as on [Thursday, April 22, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PG (D) as on [Thursday, April 22, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (G) as on [Thursday, April 22, 2021] :  12.6303   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 22, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (D) as on [Thursday, April 22, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PH (G) as on [Thursday, April 22, 2021] :  12.5442   Aditya Birla SL FTP - Series PH (Div-Q) as on [Thursday, April 22, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (G) as on [Thursday, April 22, 2021] :  12.6053   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 22, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PI (G) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  12.5349   Aditya Birla SL FTP - Series PI (Div-Q) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PI (D) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (G) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  12.6028   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (D) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (G) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  12.5426   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (Div-Q) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (D) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (G) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  12.5993   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 20, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PK (G) as on [Monday, April 19, 2021] :  12.5024   Aditya Birla SL FTP - Series PK (Div-Q) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PK (D) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (G) as on [Monday, April 19, 2021] :  12.5533   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (Div-Q) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (D) as on [Monday, April 19, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PM (G) as on [Monday, May 03, 2021] :  12.0828   Aditya Birla SL FTP - Series PM (Div-Q) as on [Monday, May 03, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PM (D) as on [Monday, May 03, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (G) as on [Monday, May 03, 2021] :  12.1693   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (Div-Q) as on [Monday, May 03, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (D) as on [Monday, May 03, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PO (G) as on [Monday, May 03, 2021] :  12.4902   Aditya Birla SL FTP - Series PO (Div-Q) as on [Monday, May 03, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PO (D) as on [Monday, May 03, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PO - Direct (G) as on [Monday, May 03, 2021] :  12.5452   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.37   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.37   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.7   Aditya Birla SL Resurgent IndiaFund-Sr.7-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.7   Aditya Birla SL FTP - Series PN (G) as on [Tuesday, May 04, 2021] :  12.1197   Aditya Birla SL FTP - Series PN (Div-Q) as on [Tuesday, May 04, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PN (D) as on [Tuesday, May 04, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (G) as on [Tuesday, May 04, 2021] :  12.2059   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, May 04, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (D) as on [Tuesday, May 04, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PR (G) as on [Monday, May 03, 2021] :  12.4974   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (G) as on [Monday, May 03, 2021] :  12.5642   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (D) as on [Monday, May 03, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PT (G) as on [Wednesday, May 12, 2021] :  12.3746   Aditya Birla SL FTP - Series PT (Div-Q) as on [Wednesday, May 12, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PT (D) as on [Wednesday, May 12, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (G) as on [Wednesday, May 12, 2021] :  12.4531   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, May 12, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (D) as on [Wednesday, May 12, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PU (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.2092   Aditya Birla SL FTP - Series PU (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.2125   Aditya Birla SL FTP - Series PU (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.2092   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.2909   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.2372   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.2904   Aditya Birla SL FTP - Series PV (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.2217   Aditya Birla SL FTP - Series PV (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.1882   Aditya Birla SL FTP - Series PV (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.2215   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.3017   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.2172   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.3028   Aditya Birla SL FTP - Series PW (G) as on [Thursday, May 27, 2021] :  12.4536   Aditya Birla SL FTP - Series PW (Div-Q) as on [Thursday, May 27, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PW (D) as on [Thursday, May 27, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (G) as on [Thursday, May 27, 2021] :  12.5241   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (Div-Q) as on [Thursday, May 27, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (D) as on [Thursday, May 27, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PY (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.0775   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.1649   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.1075   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.1976   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (G) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  12.4977   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (Div-Q) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (D) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (G) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  12.5673   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (D) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QA (G) as on [Monday, November 26, 2018] :  10.3824   Aditya Birla SL FTP - Series QA (D) as on [Monday, November 26, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (G) as on [Monday, November 26, 2018] :  10.3927   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (D) as on [Monday, November 26, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QB (G) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  12.6084   Aditya Birla SL FTP - Series QB (Div-Q) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QB (D) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (G) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  12.6765   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (D) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QC (G) as on [Thursday, July 01, 2021] :  11.7013   Aditya Birla SL FTP - Series QC (IDCW-Q) as on [Thursday, July 01, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QC (IDCW) as on [Thursday, July 01, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (G) as on [Thursday, July 01, 2021] :  11.8535   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (IDCW-Q) as on [Thursday, July 01, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (IDCW) as on [Thursday, July 01, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QE (G) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  12.4757   Aditya Birla SL FTP - Series QE - Direct (G) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  12.5716   Aditya Birla SL FTP - Series QE - Direct (D) as on [Wednesday, June 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QF (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.0726   Aditya Birla SL FTP - Series QF (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.1698   Aditya Birla SL FTP - Series QF (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.0719   Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.1664   Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.1946   Aditya Birla SL FTP - Series QG (G) as on [Tuesday, June 29, 2021] :  12.4492   Aditya Birla SL FTP - Series QG (Div-Q) as on [Tuesday, June 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QG (D) as on [Tuesday, June 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QG - Direct (G) as on [Tuesday, June 29, 2021] :  12.5562   Aditya Birla SL FTP - Series QG - Direct (D) as on [Tuesday, June 29, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QH (G) as on [Wednesday, June 30, 2021] :  11.8273   Aditya Birla SL FTP - Series QH (Div-Q) as on [Wednesday, June 30, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QH (D) as on [Wednesday, June 30, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (G) as on [Wednesday, June 30, 2021] :  11.9366   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, June 30, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (D) as on [Wednesday, June 30, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QI (G) as on [Thursday, July 01, 2021] :  12.4463   Aditya Birla SL FTP - Series QI (IDCW-Q) as on [Thursday, July 01, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QI (IDCW) as on [Thursday, July 01, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QI - Direct (G) as on [Thursday, July 01, 2021] :  12.5532   Aditya Birla SL FTP - Series QI - Direct (IDCW) as on [Thursday, July 01, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (G) as on [Tuesday, July 06, 2021] :  12.4205   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (Div-Q) as on [Tuesday, July 06, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (D) as on [Tuesday, July 06, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QJ - Direct (G) as on [Tuesday, July 06, 2021] :  12.5305   Aditya Birla SL FTP - Series QK (G) as on [Thursday, July 08, 2021] :  12.4007   Aditya Birla SL FTP - Series QK (D) as on [Thursday, July 08, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QK - Direct (G) as on [Thursday, July 08, 2021] :  12.5104   Aditya Birla SL FTP - Series QK - Direct (Div-Q) as on [Thursday, July 08, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QL (G) as on [Monday, July 12, 2021] :  12.4298   Aditya Birla SL FTP - Series QL (IDCW-Q) as on [Monday, July 12, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QL (IDCW) as on [Monday, July 12, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QL - Direct (G) as on [Monday, July 12, 2021] :  12.5365   Aditya Birla SL FTP - Series QL - Direct (IDCW-Q) as on [Monday, July 12, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QM (G) as on [Thursday, July 15, 2021] :  12.3507   Aditya Birla SL FTP - Series QM (IDCW-Q) as on [Thursday, July 15, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QM (IDCW) as on [Thursday, July 15, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (G) as on [Thursday, July 15, 2021] :  12.457   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (IDCW-Q) as on [Thursday, July 15, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (IDCW) as on [Thursday, July 15, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QN (G) as on [Thursday, July 22, 2021] :  12.2206   Aditya Birla SL FTP - Series QN (IDCW) as on [Thursday, July 22, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QN - Direct (G) as on [Thursday, July 22, 2021] :  12.3262   Aditya Birla SL FTP - Series QN - Direct (IDCW-Q) as on [Thursday, July 22, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QO (G) as on [Friday, July 23, 2021] :  12.2522   Aditya Birla SL FTP - Series QO (IDCW-Q) as on [Friday, July 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QO (IDCW) as on [Friday, July 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QO - Direct (G) as on [Friday, July 23, 2021] :  12.3579   Aditya Birla SL FTP - Series QO - Direct (IDCW-Q) as on [Friday, July 23, 2021] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.5094   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.6907   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.5096   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.6186   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7228   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.6186   Aditya Birla SL FTP - Series QP (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.5801   Aditya Birla SL FTP - Series QP (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7182   Aditya Birla SL FTP - Series QP (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.5802   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.6845   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7439   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.6845   Aditya Birla SL FTP - Series QR (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3847   Aditya Birla SL FTP - Series QR (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.9184   Aditya Birla SL FTP - Series QR (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3847   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4911   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.9499   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4909   Aditya Birla SL FTP - Series QS (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2298   Aditya Birla SL FTP - Series QS - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3186   Aditya Birla SL FTP - Series QS - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3186   Aditya Birla SL FTP - Series QT (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2067   Aditya Birla SL FTP - Series QT (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2074   Aditya Birla SL FTP - Series QT - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2948   Aditya Birla SL FTP - Series QT - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3021   Aditya Birla SL FTP - Series QU (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4431   Aditya Birla SL FTP - Series QU (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7721   Aditya Birla SL FTP - Series QU (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4429   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5326   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.8057   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5515   Aditya Birla SL FTP - Series QV (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4027   Aditya Birla SL FTP - Series QV (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7407   Aditya Birla SL FTP - Series QV (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4027   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.491   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7683   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4858   Aditya Birla SL FTP - Series QW (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.6636   Aditya Birla SL FTP - Series QW (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.6905   Aditya Birla SL FTP - Series QW (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.6636   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.7499   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7144   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.7495   Aditya Birla SL FTP - Series QX (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3014   Aditya Birla SL FTP - Series QX (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7114   Aditya Birla SL FTP - Series QX (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3018   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.389   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7392   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3913   Aditya Birla SL FTP - Series QY (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2515   Aditya Birla SL FTP - Series QY (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.6824   Aditya Birla SL FTP - Series QY (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.251   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3385   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7136   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3373   Aditya Birla SL FTP - Series RA (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2753   Aditya Birla SL FTP - Series RA (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7167   Aditya Birla SL FTP - Series RA (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2753   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3909   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.7508   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3909   Aditya Birla SL FTP - Series RC (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6505   Aditya Birla SL FTP - Series RC (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.9824   Aditya Birla SL FTP - Series RC (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6505   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.7405   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.0181   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.7413   Aditya Birla SL FTP - Series RD (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6427   Aditya Birla SL FTP - Series RD (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.0379   Aditya Birla SL FTP - Series RD (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6431   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.7321   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (Div-Q) as on [Friday, September 21, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.7321   Aditya Birla SL FTP - Series RE (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2695   Aditya Birla SL FTP - Series RE (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.8284   Aditya Birla SL FTP - Series RE (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2689   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3732   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.8632   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3886   Aditya Birla SL FTP - Series RH (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5756   Aditya Birla SL FTP - Series RH (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.9975   Aditya Birla SL FTP - Series RH (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5756   Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6599   Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.0346   Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6694   Aditya Birla SL FTP - Series RI (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2354   Aditya Birla SL FTP - Series RI (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2354   Aditya Birla SL FTP - Series RI - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3328   Aditya Birla SL FTP - Series RI - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3332   Aditya Birla SL FTP - Series RJ (G) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10.2395   Aditya Birla SL FTP - Series RJ (D) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series RJ - Direct (G) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10.2461   Aditya Birla SL FTP - Series RJ - Direct (D) as on [Tuesday, February 12, 2019] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series RL (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5401   Aditya Birla SL FTP - Series RL (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5401   Aditya Birla SL FTP - Series RL - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6271   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1120.7017   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (IDCW-D)RI as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1000.02   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (IDCW-W)RI as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1000.3539   Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1002.7041   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1124.4965   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (IDCW-D)RI as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1000.02   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (IDCW-W)RI as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1000.3658   Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (IDCW-M) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1002.7919   Aditya Birla SL FTP - Series RN (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5411   Aditya Birla SL FTP - Series RN (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5411   Aditya Birla SL FTP - Series RN - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6255   Aditya Birla SL FTP - Series RN - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6255   Aditya Birla SL FTP - Series RQ (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.0482   Aditya Birla SL FTP - Series RQ (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.0476   Aditya Birla SL FTP - Series RQ - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1277   Aditya Birla SL FTP - Series RQ - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1279   Aditya Birla SL FTP - Series RO (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5488   Aditya Birla SL FTP - Series RO (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5488   Aditya Birla SL FTP - Series RO - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6274   Aditya Birla SL FTP - Series RP (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.7151   Aditya Birla SL FTP - Series RP (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.7142   Aditya Birla SL FTP - Series RP - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.749   Aditya Birla SL FTP - Series RP - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.7506   Aditya Birla SL FTP - Series RR (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5475   Aditya Birla SL FTP - Series RR (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5475   Aditya Birla SL FTP - Series RR - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.6284   Aditya Birla SL FTP - Series RR - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.629   Aditya Birla SL FTP - Series RU (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.506   Aditya Birla SL FTP - Series RU (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.506   Aditya Birla SL FTP - Series RU - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5867   Aditya Birla SL FTP - Series RU - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5639   Aditya Birla SL FTP - Series RV (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4915   Aditya Birla SL FTP - Series RV (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4908   Aditya Birla SL FTP - Series RV - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.569   Aditya Birla SL FTP - Series RV - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.569   Aditya Birla SL Nifty Next 50 ETF as on [Tuesday, July 27, 2021] :  396.3664   Aditya Birla SL FTP - Series RW (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4918   Aditya Birla SL FTP - Series RW - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5575   Aditya Birla SL FTP - Series RW - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5575   Aditya Birla SL FTP - Series RX (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2214   Aditya Birla SL FTP - Series RX (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2214   Aditya Birla SL FTP - Series RX - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3139   Aditya Birla SL FTP - Series RX - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3313   Aditya Birla SL FTP - Series RY (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4608   Aditya Birla SL FTP - Series RY (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.4607   Aditya Birla SL FTP - Series RY - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5257   Aditya Birla SL FTP - Series RY - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.5563   Aditya Birla SL FTP - Series SA (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3228   Aditya Birla SL FTP - Series SA (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.323   Aditya Birla SL FTP - Series SA - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3848   Aditya Birla SL FTP - Series SA - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.384   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.9282   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.9282   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.1669   Aditya Birla SL DAF - Sr.2 - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.1669   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna - Reg (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.34   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna - Reg (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.35   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.97   Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna - Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.96   Aditya Birla SL FTP - Series SF (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2961   Aditya Birla SL FTP - Series SF (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2948   Aditya Birla SL FTP - Series SF - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3492   Aditya Birla SL FTP - Series SF - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3532   Aditya Birla SL FTP - Series SG (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2879   Aditya Birla SL FTP - Series SG (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2879   Aditya Birla SL FTP - Series SG - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3437   Aditya Birla SL FTP - Series SG - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3434   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Reg (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.915   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Reg (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.908   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.474   Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.463   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Reg (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.748   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Reg (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.748   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.255   Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.256   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Reg (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.378   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Reg (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.3771   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.7818   Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.7817   Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Reg(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.1683   Aditya Birla SL Retirement-The50sPlus-Debt-R(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.1692   Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Dir(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.5513   Aditya Birla SL Retirement-The50sPlus-Debt-D(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.5513   Aditya Birla SL FTP - Series SI (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2529   Aditya Birla SL FTP - Series SI (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2529   Aditya Birla SL FTP - Series SI - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3044   Aditya Birla SL FTP - Series SI - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.3088   Aditya Birla SL FTP - Series SJ (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2268   Aditya Birla SL FTP - Series SJ (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2268   Aditya Birla SL FTP - Series SJ - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2557   Aditya Birla SL FTP - Series SJ - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.2639   Aditya Birla SL FTP - Series SK (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1259   Aditya Birla SL FTP - Series SK (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1259   Aditya Birla SL FTP - Series SK - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1551   Aditya Birla SL FTP - Series SK - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1633   Aditya Birla SL FTP - Series SL (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1267   Aditya Birla SL FTP - Series SL (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1268   Aditya Birla SL FTP - Series SL - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.154   Aditya Birla SL FTP - Series SL - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1541   Aditya Birla SL FTP - Series SN (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.0958   Aditya Birla SL FTP - Series SN (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.0958   Aditya Birla SL FTP - Series SN - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1502   Aditya Birla SL FTP - Series SN - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.1511   Aditya Birla SL FTP - Series SO (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.8485   Aditya Birla SL FTP - Series SO (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.8481   Aditya Birla SL FTP - Series SO - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.9   Aditya Birla SL FTP - Series SO - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.9006   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  19.03   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  17.43   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  19.75   Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  18.1   Aditya Birla SL Banking ETF as on [Tuesday, July 27, 2021] :  346.283   Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1 (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.398   Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1 (B) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.3985   Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1 (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.3038   Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.4157   Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1-Dir (B) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.4157   Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.3178   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1-Reg(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1.3985   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1Reg(IDCW-M as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.4367   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1Reg(IDCW-Q as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.4332   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1-Reg(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.5009   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1-DAP(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.9674   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1-Dir(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1.4523   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1Dir(IDCW-M as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.4492   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1Dir(IDCW-Q as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.4327   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.5247   Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1 (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1.3322   Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1 (IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.5789   Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1 (IDCW-H) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.5863   Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1 (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.7754   Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1-Dir(G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  1.3931   Aditya Birla SL Medium TermPlan-SegPF1-Dir(IDCW-Q) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.5853   Aditya Birla SL Medium TermPlan-SegPF1-Dir(IDCW-H) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.6152   Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1-Dir(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  0.8145   Aditya Birla SL PSU Equity Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.85   Aditya Birla SL PSU Equity Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.85   Aditya Birla SL PSU Equity Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.26   Aditya Birla SL PSU Equity Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  13.27   Aditya Birla SL Special Opportunities Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  14.24   Aditya Birla SL Special Opportunities Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  14.24   Aditya Birla SL Special Opportunities Fund-Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  14.46   Aditya Birla SL Special Opportunities Fund-D(IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  14.46   Aditya Birla SL ESG Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.64   Aditya Birla SL ESG Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.64   Aditya Birla SL ESG Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.77   Aditya Birla SL ESG Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.77   Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.4912   Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.4897   Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.5113   Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.511   Aditya Birla SL Nifty Smallcap 50 IF (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.8368   Aditya Birla SL Nifty Smallcap 50 IF (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.8367   Aditya Birla SL Nifty Smallcap 50 IF - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.8636   Aditya Birla SL Nifty Smallcap 50 IF - Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  12.8612   Aditya Birla SL Multi-Cap Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.3   Aditya Birla SL Multi-Cap Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.3   Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.35   Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  11.35   Aditya Birla SL Nifty 50 EWI Fund (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  9.9675   Aditya Birla SL Nifty 50 EWI Fund (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  9.9675   Aditya Birla SL Nifty 50 EWI Fund - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  9.9757   Aditya Birla SL Nifty 50 EWI Fund - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  9.9757   Aditya Birla SL FTP - Series TI (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.0186   Aditya Birla SL FTP - Series TI (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.0186   Aditya Birla SL FTP - Series TI - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.0194   Aditya Birla SL FTP - Series TI - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  10.0194   Aditya Birla SL FTP - Series TJ (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  9.9934   Aditya Birla SL FTP - Series TJ (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  9.9934   Aditya Birla SL FTP - Series TJ - Direct (G) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  9.9937   Aditya Birla SL FTP - Series TJ - Direct (IDCW) as on [Tuesday, July 27, 2021] :  9.9937
Market Menu
plusminMF Schemes
plusminMF Trends
MF Buzz
MF Tools
Knowledge Center
Mutual Fund News
Close
SCHEME PROFILE
You are here : Mutual Fund | MF Schemes | Scheme Profile
Fund House
Category
Scheme
Go
 
No Data Available